023-720.08.50 | 020-722.08.00 info@lebeaureizen.nl
023-720.08.50 | 020-722.08.00 info@lebeaureizen.nl

Privacy Policy

Privacy Policy

Wat verzorgt Le Beau Reizen B.V. ?

Le Beau Reizen B.V. verzorgt onvergetelijke reizen naar Amerika, Canada en het Caribisch gebied. Om dit mogelijk voor te maken hebben wij persoonsgegevnes nodig voor elke dossier voor onze bevestigingen en reisbescheiden aan u te kunnen versturen.

Onze website is: https://www.lebeaureizen.nl

 

Over de bescherming van uw persoonsgegevens

Le Beau Reizen beschrijft haar privacy policy hieronder hoe wij omgaan met de door u aangeleverde persoonsgegevens en voor welke doel deze gebruikt wordt. Le Beau Reizen houdt zich aan de regels van de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Le Beau Reizen :

 • Verwerkt Uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Doelen en persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;
 • Beperkt de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de aangevraagde doeleinden;
 • Vraagt uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Beschikt over technische en organisatorische beveiligings processen om ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft;
 • Verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Respecteert uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Welke gegevens worden door Le Beau Reizen verzamelt en voor hoelang?

Persoonsgegevens van klanten worden uitsluitend door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Persoonsgegevens van klanten

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over uw arrangement;
 • Het uitvoeren en bevestigen van uw arrangement;

Grondslag voor aanleveing en verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen arrangement/travelplan

Uitsluitend om uw gewenste arrangement/travelplan te realiseren, zal Le Beau Reizen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land);
 • Geboortedatum;
 • Kopie/Scan paspoort;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Voorkeuren voor maaltijden en/of diëten

Toelichting op de gevraagde gegegevens

Le Beau Reizen vraagt om uw adresgegevens, zodat wij administratief een dossier voor uw kunt aanmaken voor de bevestiging en reisbescheiden. Voor vliegtickets, autohuur, camperhuur en sommige hotelaccommodaties hebben uw geboortedatum nodig.

Bewaartermijn

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van de genoemde doelen) opgeslagen tot maximaal 5 jaar na uw reis. Paspoortkopieën zullen wij meteen na afloop van uw reis uit onze database verwijderen. Na de genoemde 5 jaar bewaren wij alleen nog de noodzakelijke gegevens voor de financiële administratie, waar een wettelijke termijn van 7 jaar voor staat.

Mochten we de gegevens na de bewaartermijn nog willen gebruiken voor analytische, historische of zakelijke doeleinden, dan anonimiseren wij uw gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens dan niet meer te herleiden zijn naar u als persoon.

Met wie deelt Le Beau Reizen uw gegevens en waarom?

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Le Beau Reizen maakt gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van reizen
  (b.v. accommodaties, luchtvaartmaatschappijen, autohuur, camperhuur o.a.);
 • Het verzorgen van onze financiële administratie;
 • Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, boekingsgegevens en de communicatie met (potentiële) klanten (in de vorm van een CRM-systeem, boekingssysteem en offertesysteem);

Le Beau Reizen zult uw gegevens niet aan andere externe partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.  Als bijvoorbeeld de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is Le Beau Reizen dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Le Beau Reizen verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw arrangement.

Beveiliging van uw gegevens

Le Beau Reizen heeft technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Le Beau Reizen hanteers een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Le Beau Reizen maakt back-ups van haar systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Uw Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dit soort verzoeken. En heeft u eerder toestemming gegeven voor het verwerken van uw gegevens? Dan heeft u altijd het recht deze toestemming later weer in te trekken.