Ga naar inhoud
Kies een reisplan en customize naar jouw wensen
Advies van onze reisexperts, die overal ook echt is geweest
Lid van SGR
Le Beau Reizen
Aanvullende Le Beau Reizen Reisvoorwaarden

Deze navolgende voorwaarden zijn door ons, Le Beau Reizen B.V., zelf opgesteld en gelden in aanvulling op de ANVR-Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 juli 2018 luiden. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Artikel 1. Algemene bepaling
Daar waar in de ANVR consumenten voorwaarden gesproken wordt over de reisorganisator, wordt Le Beau Reizen bedoeld.

Artikel 2. (Aan)betaling
2.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom voor het landarrangement te worden voldaan (met een minimum van € 150 per persoon) plus eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. Indien ook vliegtickets tot het door Le Beau Reizen te organiseren reispakket behoren dienen deze direct bij het tot stand komen van de overeenkomst volledig betaald te worden. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij cruises) kan een afwijkende (aan-)betalingsregeling gelden. Voor groepsreizen en incentives worden afwijkende aanbetalingsregels gehanteerd.
2.2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Dit kan annulering tot gevolg hebben waarbij de annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de reiziger.
2.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande voldaan worden.
2.4. De reiziger die niet tijdig betaalt, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast worden buitengerechtelijke incassokosten (15% van het gevorderde) in rekening gebracht.
2.5. Betalingen dienen bij voorkeur te worden overgemaakt op rekening van Le Beau Reizen of desgewenst contant te worden voldaan. Betalen per creditcard is ook mogelijk, we rekenen een toeslag van 1,9% voor betalingen per credit card.
2.6. Le Beau Reizen hanteert een administratietoeslag van € 25 per overeenkomst.

Artikel 3. Opzegging door de reiziger (annulering)
3.1 Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (exclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (exclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (exclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (exclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (exclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
* bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.


3.2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de toeleverancier. Bijvoorbeeld bij cruises, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele- of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringskostenstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
3.3 Voor internationale en binnenlandse vliegtickets gelden vanaf het moment van boeking annuleringskosten van 100% van de reissom. Indien u specifiek vliegtickets wenst te boeken die nog te wijzigen of te annuleren zijn dient u dit op voorhand kenbaar te maken.
3.4 Annulering door reiziger uit een reisgezelschap
3.4.1 Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
3.4.2 Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3.4.2 Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die een reisorganisator hanteert.
3.4.3 Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
3.4.4 Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
3.5. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 4. Klachtenprocedure
4.1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de lokale vertegenwoordiging of, indien niet bereikbaar, bij Le Beau Reizen. De communicatiekosten worden door Le Beau Reizen vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Bewijs van gemaakte kosten (nota’s) dienen getoond te worden. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Le Beau Reizen niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
4.2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Le Beau Reizen. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Le Beau Reizen te worden ingediend.
4.3. Op alle geschillen tussen Le Beau Reizen en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5. Reisdocumenten en reisbescheiden
5.1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/vaccinaties en (internationaal) rijbewijs (bij selfdrive). De reiziger dient de door Le Beau Reizen verstrekte algemene informatie hieromtrent op juistheid te controleren bij instanties die daaromtrent uitsluitsel kunnen geven. Wanneer het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger de reis daardoor niet of niet geheel kan maken, komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.
5.2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin tenminste het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringskosten op redelijke wijze zijn gedekt.
5.3. Le Beau Reizen stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, mits volledige betaling van de reis heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Wijziging door de reiziger
Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijzigingen in de overeenkomst aanvragen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk aangebracht worden. Bij een gewijzigde reissom dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, te voldoen. Naast de werkelijke kosten bedragen de wijzigingskosten € 25 per boeking per wijziging en eventuele communicatiekosten. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 2 van toepassing is.

Artikel 7. Wijziging door Le Beau Reizen
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). In dat geval heeft Le Beau Reizen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet (op straffe van verval) van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

 

Aanvullende voorwaarden bij boeking van Go deals !

Artikel 8. Boekingen van Go Deals! Direct boeken en gaan (Seat Only)
8.1 Om een plek te reserveren op een groepsblok stoelen is een aanbetaling vereist:
* 25% van het totale reissom

8.2 De volledige reissom dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek voldaan te zijn. Een reservering kan door Le Beau Reizen worden geannuleerd indien hier niet aan is voldaan. Voor boekingen gemaakt binnen 30 dagen voor vertrek dient direct de volledige reissom voldaan te worden.
8.3 Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
* bij annulering tot de 120e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 120e kalenderdag (exclusief) tot de 90e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 100% van de aanbetaling;
* bij annulering vanaf de 90e kalenderdag (exclusief) tot de 45e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
* bij annulering vanaf de 45e kalenderdag (exclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom.

 

 

Aanvullende voorwaarden bij boeking van Go Deals - De Vele Kleuren van de Poolnacht

Artikel 9.  Aanvullende voorwaarden bij boeking van De Vele Kleuren van de Poolnacht

 • De Spitsbergen groepen bestaan meestal uit minimaal 6 deelnemers maximaal 8 deelnemers.
   
 • Le Beau Reizen heeft alle reizen van tevoren ingepland met het doel en verwachting deze ook uit te kunnen voeren. Dit op basis van eerdere ervaringen en boekingen in dit reisseizoen.
   
 • Om een groepsreis te garanderen en uit te kunnen voeren is een minimum aantal deelnemers nodig.  Dit aantal staat bij betreffende reis vermeld onder het titeltekst van de reis. In het uitzonderlijke geval dat het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt en de reis niet door kan gaan, hoor je dit ruim van te voren.

  In het geval dat een reis niet kan doorgaan als gevolg van een overmachtsituatie kunnen er andere voorwaarden gelden waarbij geen volledige restitutie mogelijk is.
   
 • Daarnaast behoudt Le Beau Reizen zich het recht voor om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en of overmacht situaties de reis geen doorgang te laten vinden of het programma aan te passen.

Artikel 10. Opzegging door Le Beau Reizen

 • Opzegging

  a. Le Beau Reizen kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en deelnemer alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: 
  a1. Ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal deelnemers en deelnemer van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
            -   7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
            - 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 • Terugbetaling betaalde reissom
  In de bovenstaande gevallen betaalt Le Beau Reizen reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door deelnemer zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.
   
 • Beëindiging door toedoen van deelnemer
  Ingeval deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens deelnemer onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Le Beau Reizen het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Le Beau Reizen onverlet. 

Artikel 11. Verplichtingen Reiziger

 • Gedrag en opvolging van aanwijzingen
  Deelnemer dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Le Beau Reizen en de Reisdienstverleners op te volgen.
 • Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
  Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Le Beau Reizen dan wel de Reisdienstverlener, de recht deelnemer de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. Deelnemer heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van deelnemer.
 • Waarschuwing
  Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt deelnemer eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Le Beau Reizen of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van deelnemer, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van deelnemers en anderen.
 • Aansprakelijkheid reiziger
  Deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. Deelnemer vrijwaart Le Beau Reizen van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door deelnemer is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
 • Controle tijdstip terugreis
  Deelnemer dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

 

 

Aanvullende voorwaarden bij boeking van Go Deals - Drive Alongs

Artikel 10.  Aanvullende voorwaarden bij boeking van Drive-Alongs

 • De Drive-Along groepen bestaan meestal uit minimaal 10 deelnemers/ min. 4 huurauto’s en maximaal 20 deelnemers/max 10 huurauto’s.
 • Le Beau Reizen heeft alle reizen van tevoren ingepland met het doel en verwachting deze ook uit te kunnen voeren. Dit op basis van eerdere ervaringen en boekingen in dit reisseizoen.
 • Om een groepsreis te garanderen en uit te kunnen voeren is een minimum aantal deelnemers nodig.  Dit aantal staat bij betreffende reis vermeld onder het titeltekst van de reis. In het uitzonderlijke geval dat het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt en de reis niet door kan gaan, hoor je dit ruim van te voren, doch uiterlijk 21 dagen voor vertrek. Volledige restitutie van de reissom, inclusief eventuele via Le Beau Reizen afgesloten verzekeringen die op de factuur staan (met uitzondering van eventuele kosten van zelf geregelde visa, vaccinaties en andere persoonlijke uitgaven) is natuurlijk ook mogelijk.
  In het geval dat een reis niet kan doorgaan als gevolg van een overmachtsituatie kunnen er andere voorwaarden gelden waarbij geen volledige restitutie mogelijk is.
 • Daarnaast behoudt Le Beau Reizen zich het recht voor om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en of overmacht situaties de reis geen doorgang te laten vinden of het programma aan te passen.

Artikel 11. Opzegging door Le Beau Reizen

 • Opzegging

  a. Le Beau Reizen kan de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en deelnemer alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: 
  a1. Ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal deelnemers en deelnemer van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
            -   7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
            - 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 • Terugbetaling betaalde reissom
  In de bovenstaande gevallen betaalt Le Beau Reizen reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door deelnemer zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.
   
 • Beëindiging door toedoen van deelnemer
  Ingeval deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens deelnemer onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Le Beau Reizen het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Le Beau Reizen onverlet. 

Artikel 12. Verplichtingen Reiziger

 • Gedrag en opvolging van aanwijzingen
  Deelnemer dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Le Beau Reizen en de Reisdienstverleners op te volgen.
 • Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
  Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Le Beau Reizen dan wel de Reisdienstverlener, de recht deelnemer de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. Deelnemer heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van deelnemer.
 • Waarschuwing
  Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt deelnemer eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Le Beau Reizen of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van deelnemer, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van deelnemers en anderen.
 • Aansprakelijkheid reiziger
  Deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. Deelnemer vrijwaart Le Beau Reizen van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door deelnemer is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
 • Controle tijdstip terugreis
  Deelnemer dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

 

 

Stichting Garantiefond Reisgelden ( SGR )

Le Beau Reizen B.V. (KvK nr 59269863) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:30 uur tot 17:30 uur.

Bel 023 - 720 08 50
Stuur een WhatsApp

Wij zijn via Whatsapp bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:30 uur tot 17:30 uur.

Stuur WhatsApp
Mail ons

Wij streven erna om binnen één werkdag uw mail te beantwoorden.

Mail info@lebeaureizen.nl